Lê Thái Tổ

Lê Thái Tổ

Lê Thái Tổ (1385-1433) có tên thật là Lê Lợi. Ông là người đã đánh tan quân Minh, giành lại độc lập cho nước Đại Việt. Lê Thái Tổ còn được người đời nhắc đến trong sự tích Hồ Gươm.

Lê Thái Tổ

Vua Lý Thái Tổ

Lê Lợi sinh ra trong một dòng họ là quân trưởng một phương. Ông được người đời mô tả có dáng vẻ và trí tuệ hơn người. Lê Lợi lớn lên trong bối cảnh nhà Hồ sụp đổ, quân Minh thì nhân cơ hội đánh chiếm, đàn áp dân Việt. Bọn giặc còn dùng những chính sách vô nhận đạo nhằm xóa bỏ hoàn toàn lịch sử, văn minh của nước Việt. Lê Lợi đã cùng những người yêu nước khác chỉ huy khởi nghĩa Lam Sơn, chiến đấu chống quân xâm lược. Tháng 12 năm Đinh Mùi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, Lê Lợi ra lệnh cho Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo để báo tin đã đánh thắng quân Minh. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, lập nên nhà nước Đại Việt. Sau khi lên ngôi, ông đã ban hành các chính sách cải cách về ruộng đất, giáo dục. Năm 1433, Lê Lợi qua đời.