Tag Archives: Bình Phước

Bù Gia Mập

Bù Gia Mập

Bù Gia Mập là một huyện thuộc tỉnh Bình Phước được thành lập vào ngày 11 tháng 8 năm 2009 theo nghị quyết số 35-NQ/CP […]