Văn chương

Văn chương là thuật ngữ có nhiều nghĩa và sắc thái. Nghĩa rộng là tác phẩm văn nói chung, không phân biệt triết học, chính trị, lịch sử, văn hóa, quân sự.

Ví dụ : văn chương Nguyễn Trãi, văn chương Hồ Chí Minh, sự nghiệp văn chương. Nghĩa hẹp hơn là tác phẩm văn họcnghệ thuật ngôn từ, thường chỉ tác phẩm thơ. Nghĩa phái sinh – câu văn, lời văn, hoặc hẹp hơn, chỉ tính nghệ thuật, vẻ đẹp của câu văn, lời văn, ví dụ : phải viết cho văn chương, giá trị văn chương, màu sắc văn chương (X.th. văn học).

Bài viết liên quan